Úvodní
strana
MZDY
 
Podvojné
účetnictví
Jednoduché
účetnictví
Ceník
služeb
FAQ
 
Kontakt
 
Registrace 
 Pro registrované
Download 
 Akturality

Novinky verzí programu pro evidenci mezd od 1.5.1998

  Možný způsob úpravy nastavení číselníků pro rok 2006 je uveden zde
  Možný způsob úpravy nastavení číselníků pro rok 2008 je uveden zde

Ver 4.26 U - (05.02.2008)
  - v číselníku mzdový list - směrování mezd jsou nové 2 položky
      - 00153 ZP organizace-sp.mzda
      - 00253 SP organizace-sp.mzda
  Vzhledem k tomu, že se jedná SP a ZP ze mzdy (dohody ap.), která nezakládá 
  povinnost ročního zúčtování ani se neobjevuje v potvrzení, není nutno 
  směrovat do ML, ale je to již možné.
  Do původních řádků 00152 a 00153 je směrováno ZP a SP mimo sp.mzdu.

Ver 4.26 T - (05.02.2008)
  oprava výpočtu základu daně u dohod u pracovní činnosti (stále počítalo
postaru, nebralo v úvahu superhrubou mzdu)

Ver 4.26 S - (30.01.2008)
  oprava výpočtu dílčího základu daně pro rok 2007 a starší

Ver 4.26 R - (28.01.2008)
Úprava (sloučení úprav) v aplikaci docházka s uživatelskými úpravami ve
  verzi 3.19.


Ver 4.26 Q - (27.1.2008)
ve formuláři pro roční zúčtování pro rok 2007 byla doplněna horká klávesa
  Shift+F8 pro tisk provizorního potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2008
  současně je v tomto formuláři hlídáno navázání Shift+F3, resp. Shift+F8
  na nastavení SuperHrubé mzdy v parametrech (při výběru "nesprávného" 
  formuláře je zobrazeno upozornění).
Do formuláře Odpočitatelných položek a dalších údajů (vyvolá se Shift+F2
  z hlavního formuláře ročního zúčtování) byla doplněna pole
  "Zdr.poj.organizace" a "Soc.poj.organizace".

- SP za organizaci se ze mzdového listu načítá do formuláře pro roční
    zúčtování jako kód 13
- ZP za organizaci se ze mzdového listu načítá do formuláře pro roční
    zúčtování jako kód 14
 Toto zřejmě bude vhodné využít pro tisk potvrzení, popř. roč. zúčtování.

 Doporučuji doplnit řádky mzdového listu
Řádek Název                Podtržení Hod    Částka    Sl.roč.  Řádek pro
                                                      zúčt.    tisk ML
00098 SP organizace                  N      N        13.00        
00099 ZP organizace                  N      N        14.00        

 Následně do těchto řádků je pak možné nasměrovat "mzdy"
  (číselník mzdový list - umístění mezd)
        Kód  Název                  Řádek
        00152 Zdr. poj.organizace    99
        00252 Soc. poj.organizace    98

Ver 4.26 P - (26.1.2008)
- nový parametr - nezapočítávat do superhrubé mzdy náhrady ZP,SP z dopl. do
    min. mzdy, náhrady ZP,SP za nepl.volno, za absence ap.
- upraven tisk výplatní pásky

Ver 4.26 O - (18.1.2008)
- opravena hlavička tisku výplatní pásky (základy SP,ZP od 1.1.)

Ver 4.26 N - (17.1.2008)
- v nabídce "Mzdy - Pořízení" byla nahrazena volba "Aktualisace odp.pol. a DZ"
  volbou "Aktualisace odp.pol., DZ a SD" - tj. aktualizace daňového zvýhodnění
  a aktualizace slev na dani, dle aktuálního číselníku
- v nabídce "Mzdy - 8 Roční zúčtování" byla doplněna volba "0 Za rok 2007".
  Ostatní volby byly přečíslovány. Současně byly upraveny formuláře 
  "výpočet daně a daňového zvýhodnění ..." a
  "Potvrzení o zdanitelných příjmech  ...".
  "úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání" však není možno
  zadat (řádek se pouze tiskne s prázdnou hodnotou).
  (v případě, že budete chtít tisknout předchozí vzory tiskopisů, je možné
  přecházet mezi nabídkami "0 Za rok 2007" a "1 Za rok 2006".

Ver 4.26 L,M - (31.12.2007,15.1.2008) 
- první verze pro superHrubou mzdu a pro strop ZP a SP 
  - v číselníku mzdový list - směrování mezd jsou nové 2 položky 
      - 00152 Zdr. poj.organizace 
      - 00252 Soc. poj.organizace 
    tyto zatím nejsou nikam směrovány (není jasné, zda je to vůbec nutné) 
  - v údržbě bylo menu globální parametry rozčleněno na volby: 
    - 1 Základní parametry 
    - 2 Parametry od r.2008

Ver 4.26 K - (9.2.2007)
- opraven tisk PP ve volně šiřitelné verzi 

Ver 4.26 J - (3.2.2007)
- Upraven tisk potvrzení o příjmech za rok 2006 
- První verze tisku ročního zúčtování za rok 2006
- Provizorní opis RZ2006
(nutno znovu provést přípravu pro roční zúčtování dle ML akt.roku)

Ver 4.26 I - (2.9.2006)
- První verze tisku potvrzení o příjmech za rok 2006
  - bez záruky, nutno otestovat


Ver 4.26 H - (20.1.2006)
- V kartě pracovníka opraveno volání funkce hledání pracovníka dle jména 
a příjmení

Ver 4.26 F,G - (13.1.2006)
- V nabídce "Údržba / J Jiné" byla doplněna nabídka
    5 Nastav u všech karet prac.Druh min mzdy
  pro hromadnou změnu polí "Druh minimální mzdy" a "Procento minimální mzdy" 
  na všech kartách
- v některých místech odstraněno "Kčs" (změna na "Kč")

Ver 4.26 E - (13.1.2006)
- Možnost prohlížení daňových zvýhodnění a slev na dani z karty pracovníka
- Rozšíření menu v kartě pracovníka

Ver 4.26 D - (10.1.2006)
- Drobná úprava ve zobrazení ročního zúčtování (úprava některých znamének
  doplatku)

Ver 4.26 C - (10.1.2006)
- Upraven výpočet pro mzdu bez odpoč.položek (nahrazeno slevou na dani)

Ver 4.26 B - (07.1.2006)
- Doplněna možnost směrovat do mzdového listu dle §35ba "Slevy na dani",
    "Upl.sl.na dani" a "Daň po slevách".
  Možný způsob nastavení číselníků je uveden zde

Ver 4.26 A - (07.1.2006)
- První verze pro rok 2006
  - nový číselník "slevy na dani"
  - nový druh mzdy "sleva na dani"
- První úpravy tisku potvrzení a tisku ročního zúčtování za rok 2005

Ver 4.25 E - (13.7.2005)
- úprava výstupu do účetnictví
  - doplněny řádky s daňovým bonusem a slevou na dani
  - jiný účet pro účtování daně z dohod (kód v nast.účtování daně "10000"
- úprava exportu převodních příkazů

Ver 4.25 D - (28.1.2004)
  Upraven export TREXIMA pro novou verzi programu

Ver 4.25 C - (18.1.2004)
  Do karty pracovníka byla doplněna pole:
  " Daňové zvýh.: Min.mzda _ % min.mzdy ______ Daňová rezidence ___"
  Bližší popis zde


Ver 4.25 B - (12.1.2004)
- opravena práce nových souborů s katalogem
- transformace struktury i souborů s vypočtenými mzdami aktuálního měsíce

Ver 4.25 A - (10.1.2004)
- Dokončeny úpravy pro daňové zvýhodnění na děti.
    Bližší popis zde
UPOZORNĚNÍ: Zásadně se změnila datová struktura. Po instalaci program změní
  datové struktury (program provede upgrade datových struktur dle možností 
  automaticky). Proto po prvním spuštění programu již není možný vzájemný
  přenos dat mezi touto a staršími verzemi.

Ver 4.24 D - ( 7.6.2004)
- Do textového editoru doplněna možnost exportu do formátu "HTML" volby menu
  'kopíruj do .htm  AltF5'
  'standardní cesta pro exp.HTM'

Ver 4.24 C - ( 5.6.2004)
- V nabídce 'Pracovníci / O Opis mzdových údajů' doplněny volby
    '5 Opis všech adres'
    '6 Opis adres ve stavu'

Ver 4.24 B - (11.2.2004)
  V nabídce
    '3 Zpracování a tisk / 1 Aktuální  období  / 3 Velký výpl.lístek'
  byla doplněna volba
    '5 Podle os.čísel bez základu'

Ver 4.24 A - (21.1.2004)
- Na tisk hlavičky mzdového listu doplněn tisk rodného čísla u odečítatelných
  položek
- V globálních parametrech byly doplněny 2 parametry
    Rozdělit dopl.ZP do min.za zaměstnance a za podnik
    Odpočítávat dopl.ZP do min.za zam. od daňového základu
    Odpočítávat náhr.ZP za zaměstnavat.od daňového základu
  První parametr určuje, zda se má vypočtený doplatek zdravotního pojištění
do minimální mzdy rozdělit u pracovníka na částku, kterou platí "za zaměstnance" 
a na částku, kterou platí "za podnik". Ve spojení s třetím parametrem toto
umožní, aby od daňového základu byla odečtena pouze částka "za zaměstnance".
  Druhý parametr určuje, zda bude od daňového základu uplatňován odpočet
strženého ZP vypočteného do minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní 
pojištění - nad mzdu (v případě, že bude prvním parametrem částka rozdělena, 
týká se pouze části "za zaměstnance", jinak celé částky).
  Třetí určuje, zda se má od daňového základu uplatnit odpočet za pojistné
na zdravotní pojištění, které zaměstnanec uhradil za zaměstnavatele (neplacené
volno, část pojištění do minimálního zdravotního pojištění dle prvního 
parametru ap.)
  Dle právního výkladu je možné od daňového vyměřovacího základu odečíst 
pojistné, které je zaměstnanec platit ze zákona, tj. celé zdravotní pojištění
(v souč. 13,5%) z doplatku do minimální mzdy i z titulu neomluvené absence,
kdy vyměřovací základ na zdravotní pojištění je nižší než minimální vyměřovací 
základ. Naopak v případě schváleného neplaceného volna je možno od daňového 
základu odečíst pouze část za zaměstnance (v souč. 4,5%).
  Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost neomluvené absence, kdy není dosaženo
vyměřovacího základu je méně pravděpodobná, doporučuji nastavit parametry 
následovně:
    Rozdělit dopl.ZP do min.za zaměstnance a za podnik          N = NE
    Odpočítávat dopl.ZP do min.za zam. od daňového základu      A = ANO
    Odpočítávat náhr.ZP za zaměstnavat.od daňového základu      N = NE
a případný vznik problému s "neomluvenou absencí" řešit opravu základu daně.
- Úpravy pro změnu výpočtu nemocenských dávek - má význam pro
    "velké" organizace
- Změna algoritmu výpočtu průměrů
- V nabídce 
    'Mzdy / 6 Průměry a čistý př. / 1 Průměry / 1 Metodika od r. 2001'
  byla rozčleněna volba 'N Nahrazení novými' na
    '1 Nahrání průměrů na dovolenou'
    '2 Nahrání průměrů na nemoc'
    '3 Nahrání všech průměrů'
  a volba 'P Porovnání s původními' na
    '1 Nahrání průměrů na dovolenou'
    '2 Nahrání průměrů na nemoc'
    '3 Nahrání všech průměrů'
- V číselníku dávek byl doplněn další parametr pro redukci základu.
- V nabídce 
    'Mzdy / 6 Průměry a čistý př. / 1 Průměry / 1 Metodika od r. 2001'
    byla doplněna volba:
    '1 příprava za 1 prac.'

Ver 4.23 C - ( 8.9.2003)
- Nabídka
    Mzdy / Mzdový list / Tisk / Nastavení
  byla rozšířena o volbu
    3 Ostatní údaje
  která slouží k zadání dalších údajů, které je zapotřebí tisknout 
na hlavičce mzdového lisu
- Odpovídajícím způsobem byl upraven i tisk hlavičky mzdového listu.

Ver 4.23 B - (22.7.2003)
- Nabídka
    Mzdy / 3 Zpracování a tisk / 1 Aktuální  období /3 Velky vypl.lístek
  byla doplněna o volbu
    4 S pojištením za pod.
  (tuto sestavu nedoporučuji používat - pojištění je vyčísleno "přibližně")Ver 4.23 A - (24.3.2003)
- doplněna možnost práce programu v grafickém režimu, pozor, na některých konfiguracích může vést k zamrznutí systému (v závislosti na grafické kartě).
- v lokálních parametrech doplněn parametr pro aktivaci nabídky grafického režimu.
- ve formuláři vyvolaném volbou:
    'Mzdy / 5 Mzdový list / 3 Nastavení / 2 Děti a odp.položky'
doplněno pro rodné číslo (RČ dětí)
- volby v nabídce 'Mzdy / 5 Mzdový list / 3 Nastavení' doplněny o:
    'T TMP'
        '1 Inicializace rodných čísel'
tuto funkci je možno použít tehdy, máte-li uloženo RČ v poznámce buď na prvních nebo na posledních 11 pozicích ve formátu rrrrrr/rrrr
- Byla doplněna volba
    "Mzdy / 8 Roční zúčtování / 1 Nové / T Text nezd.částky na dítě", která určuje text, který byl použit při zadávání nezdanitelných částek pro mzdový list, a které je možno použít pro tisk potvrzení o zdanitelných příjmech
    ("Mzdy / 8 Roční zúčtování / 1 Nové / 1 Opravy ...+funkční kl. Shift+F3)
  V případě, že při tisku potvrzení zodpovíte dotaz
    "Přejete si doklad opravovat"
  máte možnost si vybrat nový tisk včetně nezdanitelných částek na dítě (odpo- víte-li Ano) nebo původní tisk (při odpovědi Ne).

Ver 4.22 E - (07.2.2003)
- doplněna interní funkce zpracMinMes. Externě je přístupná jen pomocí TCL.

Ver 4.22 D - (10.4.2002)
- úprava omezení pole "TREXIMA" v číselníku mezd pro vykazování od r.2002 příklad vyplnění pole je v souboru mzd422d.ttt

Ver 4.22 C - (9.4.2002)
- první verze s úpravami pro nové vykazování ISPV - Trexima (v aplikaci PAM upraveny i odpovídající vstupní formuláře).
DŮLEŽITÉ: Před prvním nových polí (popř. ihned po instalaci verze a prvním spuštění PAM v dané verzi, je zapotřebí inicializovat počáteční hodnoty volbou:
'Pracovnici / T Transformace pro nové verze / 1 pro ver. 4.22 - Trexima 2002'

VER 4.22 B - (1.3.2002)
- tisk "měsíční rozpis plateb ZP" doplněn o volbu abecedního tisku s "OSČ".
- započaty práce na novém vykazování ISPV - Trexima. Doplněna některá pole v PAM, zatím ne do formulářů a bez konverzí.

Ver 4.22 A - (19.2.2002)
Nabídka
"Mzdy / 3 Zpracování a tisk / 1 Aktuální období / B Přehled o vyměř.zákl. SP / 0 Formulář "0"
  byla rozdělena na dvě volby
      '1 Šíře 80 znaků' - původní formulář
      '2 Šíře 78 znaků' - užší formulář - řeší problém některých laserových tiskáren
Ver 4.21 D - (31.7.2001)
- v přehrání dat z mezd pro tisk převodního příkazu doplněna volba       "4 PP z vyúčtování za středisko"
- přehrání dat z mezd pro tisk převodního příkazu je nutno potvrzovat (klávesou ENTER). Na rychlejších PC současný stav sváděl k tomu, aby byla volba vyvolána několikrát.

Ver 4.21 C - (25.4.2001)
- do formuláře pracovníka doplněna pole "Místo narození" a "Stav" (zkratkou: např. Svob, Žen, Rozv, Vdan) pro tisk na hlavičku mzdového listu.
- tisk mzdového listu doplněn o pole Datum a místo narození a Stav. Datum narození je určeno na základě první části rodného čísla.
- na tisku mzdového listu byl změněn text z "Odborové příspěvky" na "Příspěvky z čisté mzdy"
- byl zaveden nový číselník "Druhy činnosti pro SP"
(Číselníky / Vstup / K Kódy druhu činnosti pro SP)
    - nutno individuálně naplnit - slouží pro převod druhu činnosti vykazovaného na výkaze pro SP na text tištěný na hlavičce mzdového listu

Ver 4.21 B - (8.2.2000)
- úprava tisku PP v případě, že v parametrech není udána cesta pro tiskové sestavy
- uvedení názvu software RYCHLÍK
- nový způsob ochrany před otevřením roku, kde nemáte data.

Ver 4.21 A - (27.12.2000)
- verze pro rok 2001
- přepracována nabídka "Jiné / 4 Licence a dokumentace"
- nejnižší verze již pro 33 pracovníků
- v údržbě v lokálních parametrech údržby možno zvolit zpracování pro jednu firmu, nebo pro zpracování více firem (přepínač)

Ver 4.20 N - (20.12.2000)
- do tisku hlavičky mzdového listu doplněn tisk předpisu ročního zúčtování. Nutnou podmínkou pro tisk je zpracované roční zúčtování (Mzdy / 8 Roční zúčtování / 1 Nové) a v poli "Roč.zúčt" ve formuláři oprav musí být nastaveno A (Ano).
- do tisku hlavičky mzdového listu doplněn tisk adresy bydliště (zadání viz Pracovník / 3 Jiné opravy v kartě pracovníků / 2 Adresy).
- Doplněna nabídka "Mzdy / 5 Mzdový list / 2 Tisk / 3 Nastavení" sestávající z následujících voleb:
    '1 Adresy' - nově je možno zadávat adresy i zde (viz výše)
    '2 Děti a odp.položky' - definice odpočítatelných položek pro tisk na mzdový list (zároveň byl doplněn tisk na hlavičce)
Odpočítatelné položky se zde zadávají jen pro účely tisku na hlavičku ML. Tato funkce není spojena s výpočtem měsíčních mezd.
  
Vzor zadání:
OSC jmeno Od Do Text Poznamka
02221 Pavel Vít 28.11.1993 . . Dítě Jan 02221 Pavel Vít 15.02.1989 28.02.1993 Dítě Tereza 02221 Pavel Vít 15.09.2000 . . Dítě Tereza 02221 Pavel Vít 31.12.1999 31.12.1999 Odpočet na manželku Iveta 02221 Pavel Vít 31.12.2000 31.12.2000 Odpočet na manželku Iveta 03256 Ota Pavel . . . . Nezdanitelné minimum 05581 Novák Jan . . 31.03.2000 Dítě Olivie 05581 Novák Jan . . . . Nezdanitelné minimum

Pokud nezadáte datum od, je předpokládáno 1. 1. aktuálního roku.
Pokud nezadáte datum do, je předpokládáno 31.12. aktuálního roku.
Na mzdovém listě jsou vytištěny jen ty záznamy, pro které interval od-do alespoň částečně zasahuje do aktuálního roku. Z toho důvodu zde můžete vést záznamy libovolně dlouhou dobu, aniž byste je rušili (např. pro dítě Tereza je zde ponechán archivní záznam o uplatnění odp.položky v minulosti a přidán další záznam s novou platností. Obdobně odpočet na manželku je vhodné uvést pro každý rok znovu, vždy s platností od-do 31.12.).

Ver 4.20 M - (18.12.2000)
- Úprava algoritmu výpočtu průměrů dle "metodiky od r.2001"
- Tisku "hlavičky" mzdového listu:
- nabídka "MZDY / 5 Mzdový list / 2 Tisk " byla rozčleněna na podnabídky:
   '1 Mzdové částky'- původní sestava mzdového listu
   '2 Hlavička' - nový tisk "hlavičky" mzdového listu
Přesto, že je nyní do programu zabudována tato volba, doporučuji "Hlavičky" mzdového listu vést na originálních tiskopisech. V prvé řadě máte takto kontrolu a zadruhé pokud ve zpracování mezd provedete chybu, bude tato vytištěna i na mzdovém listě.


Ver 4.20 L - (6.11.2000)
- Změny ve výpočtech průměrů - v návaznosti na změnu legislativy. Nabídka pro výpočet průměrů ("Mzdy / 6 Průměry a čistý př. / 1 Průměry") byla rozdělena na 3 odpovídající volby:
   "1 Metodika od r.2001"
   "2 Metodika do r.2000"
   "3 Metodika Geofyziky" - metodika používaná do r.2000
Tyto volby jsou dále větveny obdobným způsobem jako dříve (pro každou metodiku jsou vybrány odpovídající akce a sestavy). Doporučuji se s nimi seznámit.
!!! POZOR !!! Stejně jako dříve výpočet průměrů (1 Příprava) pouze provede výpočet. Vlastní nahrazení je provedeno až po vykonání akce po volbě "N Nahrazení novými". Porovnání průměrů je vhodné především pro zjištění, které průměry nebyly nahrazeny (tj. tisk až po "nahrazení").

Ver 4.20 K - (5.11.2000)
- V nabídce 'Mzdy/3 Zpracování a tisk/1 Aktuální období" doplněn soubor nabídek "J Jiné" s nabídkou "1 Komprimace měsíčních tiskových souborů", která má volby:
   "1 Provést komprimaci" - provede příkaz definovaný následující volbou
   "2 Definice příkazu" - definice příkazu pro komprimaci. Může volat i příkazovou dávku (.bat) s parametry. Další popis je přímo ve volbě.
- Úpravy v aplikaci PAM pro výstupy "TREXIMA".

Ver 4.20 J - (30.10.2000)
- Formulář pro opis základních mzdových údajů doplněn o "% prémií" původní formulář zachován v nabídce "Pracovníci / O Opis mzdových údajů / 4 Původní formát / 1 Základní mzdové údaje".
- Upravena nabídka "Různé/4 Licence a dokumentace".
- Do globálních parametrů zadána možnost určit umístění některých výstupních sestav. Je-li zde cesta zadána pak v uvedeném umístění jsou soubory umístěny pod následujícími názvy (oooo před ".txt" je období):
 * Velký výpl.lístek - Podle osobních čísel      : VVPOoooo.txt
           - Podle středisek a výpl.míst  : VVPSoooo.txt
           - Vybrané podle os. čísel    : VVPCoooo.txt
 * Rekapitulace výpl. lístků - Za podnik       : RVPPoooo.txt
               - Podle závodů      : RVPZoooo.txt
               - Podle středisek    : RVPSoooo.txt
 * Rekapitulace položek mezd - Za podnik       : RPMPoooo.txt
               - Podle závodů      : RPMZoooo.txt
               - Podle středisek    : RPMSoooo.txt
 * Rekapitulace zdrav.pojištění - Podle ZP      : RZPZoooo.txt
                - Podle středisek   : RZPSoooo.txt
 * Podpisová listina                 : PLI_oooo.txt
 * Převodní příkazy k úhradě             : PPU_oooo.txt
 (Převodní příkaz k úhradě jen "9 Převodní příkazy/1 Tisk PP - Nový formulář")


Ver 4.20 I - (4.10.2000)
- V nabídce "MZDY / Zpracování a tisk / Aktuální období / C Měsíční rozpis plateb ZP" doplněna volba '3 Abecedně'
- V nabídce "MZDY / Zpracování a tisk / Předchozí období / C Měsíční rozpis plateb ZP" doplněny volby:
'1 Abecedně' a '2 Dle OSČ'
- V globálních parametrech (Údržba) doplněna možnost zadat "Kód zaokr.hrubé mzdy". Zadání tohoto kódu způsobí generování automatické mzdové složky, která bude zaokrouhlovat hrubou mzdu na celé koruny nahoru. Pro tento kód je nutno založit novou mzdovou složku, např. 3009 (nastavení obdobné jako pro tarif).
POZOR: tento kód je automaticky při zpracování mazán, takže je bezpodmínečně pro něj vytvořit samostatnou mzdovou složku. Program automaticky předpokládá, že uvedená mzdová složka existuje (neprovádí kontrolu).
- Před kompletním výpočtem mezd je automaticky prováděna kontrola chyb zadání stálé pracovní doby v docházce.Ver 4.20 H - (25.11.99)
- úpravy pro změnu daňového režimu při příspěvku penzijního připojištění (výpočet mzdy)
- v menu "Různé" doplněna nabídka '3 Občasné tisky/4 Přehled penzijního připojištění'
- doporučuji:
  a)v globálních parametrech překontrolovat výši % pro odpočet příspěvku
     penzijního připojištění
  b)doplnit odpočítatelnou položku:
   Kód Název         ML  částka  Dílčí Min.Směn Penz.přip
   100 Odpočet penz.přip   28    0    A   00    A
  c)v číselníku popisu řádků ML:
   změnit řádky:
   Řádek Název            Podtržení Hod Částka sl.roč.zúčt.
   00016 Naturální mzda ap.           N  A     0
   00028 Odpočet penz.přip.           N  A    -1

  d)v číselníku mezd doplnit složku (popř.složky):
   Kód  Název        ML Md  Dal  Dr.Zúčt Zvl. Kal.dni Cykl
   07940 Příspěvek penz.přip. 16 52810 33380   S   00   N   01
   Sp.zákl  Částka Procento  Min.Směn  Výplata  Čistý příjem
         ččč    ppp    00     N      N
   %daně   Spec.daň Roč.daň  Daň    Oml.abs   Vylouč.doba
    0      N   N    A      N       N
   Odp.dny   Nemoc   Dovolená    ZP    SP   Fond Odpr.
   pro 1694 Odp.Dny Kč  dny hod Kč  druh hod druh hod  doby hodiny
     N    N  N   N  N N   0  N  0  N   N   N
   Kód Trexima      Příspěvek penz.připojištění A

ččč - je-li částka omezena maximální hranicí, nebo je-li pro danou mzdovou složku pevná, uvede se zde
ppp - je-li částka omezena procentem ze základu soc.pojištění

     Příklad1:
Příspěvek penz.připojištění je poskytován ve výši 3% ze základu soc. pojištění ne však více než 500 Kč:
Do pole částka se uvede 500Kč, do pole procento se uvede 3.
UPOZORNĚNÍ: Tento příklad je možno použít pouze tehdy, je-li mzda počítána tak, aby bylo možno včas odeslat příspěvek, tj. ještě než skončí měsíc, za kt.je mzda počítána. Jinak je nutno obě pole ponechat prázdná a částku vkládat ručně při pořízení "docházky". Pro určení výše je možno použít sestavu v nabídce různé.

     Příklad2:
Příspěvek je poskytován v konstantní výši 100Kč:
Do pole částka se uvede 100, do pole procento se uvede 0.

     Příklad3:
Příspěvek je poskytován v konstantní výši, která je u různých zaměstnanců odlišná. Jsou 2 možnosti:
   1.Do pole částka se uvede 0, do pole procento se uvede 0 a daná složka se pořídí včetně odpovídající výše jako stálá složka mzdy v "docházce" (nejlépe na samostatný doklad)
   2.Zavede se tolik složek dle příkladu 2, kolik je různých výší příspěvku a jednotlivým zaměstnancům se přidělí jim odpovídající.

Ver 4.20 G - (14.11.99)
- úpravy pro změnu daňového režimu při příspěvku penzijního přip. (1.část)
- v číselníku odpočítatelných položek a v číselníku mezd doplněno pole "příspěvek penz.připojištění".
- doporučuji doplnit odpoč.položku s nasměrováním do řádku 79 mzdového listu.
- odpočítatelná položka "penz.přip" smí být jen jedna
- u odpočítatelné položky "penz.přip" jsou ostatní pole ignorována
- u položky číselníku mezd "penz.přip" jsou brána v úvahu jen pole "částka" a procento. Částka je max. částka vyplaceného penzijního připojištění. Je-li zadáno procento, je příspěvek vypočten max. do výše tohoto procenta ze základu sociálního pojištění.
- Položky mezd jsou před výpočtem mezd vynulovány (odp.položky smazány) a poté naplněny dle specifikovaných podmínek

Ver 4.20 F - (23.10.99)
- doplnění polí Spec.Zákl. a Max v nabídce pro výběr z číselníku při pořizování "docházky"

Ver 4.20 E - (22.10.99)
- do karty pracovníka doplněno pole průměr "zadaný(nemoc)", který je možné použít při vyplácení dávek za minulá čtvrtletí (pokračování v nemoci ap.). V tom případě je zapotřebí si do číselníku dávek doplnit odpovídající položky, které budou stejné jako dávky za běžné období s jediným rozdílem, že do pole specielní základ se vyplní "Z".

Ver 4.20 D - (22.10.99)
- upravena sestava - opis: "Nemocenské dávky" - pole průměr nahrazeno poli "Red.průměr" a "Průměr z karty".

Ver 4.20 C - (6.10.99)
- oprava výpočtu nemocenských dávek v případě, že základ před redukcí překročí maximální částku.
- do kompletního zpracování mezd doplněn přepočet dávek pro případ, že by po pořízení mezd byly provedeny úpravy číselníku.

Ver 4.20 B - (12.9.99)
- drobné opravy (přenos číselníků primárně z předchozího roku, fandinst (konfigurační program) již není přístupný z programu (byla přístupná jen stará verze), ale externí dávkou (fandi42.bat).

Ver 4.20 A - (7.9.99)
- přechod na PCFAND ver. 4.2
- zavedena možnost zadání data zpracování - toto datum je pak používáno místo systémového data v PC. Nastavení tohoto data však platí pouze do ukončení programu, při příštím startu je (je-li to pro zpracování zapotřebí) nutno zadat znovu. V případě, že systémové datum v PC je nižší než 1.9.1999, je zadání data zpracování požadováno automaticky. (Viz nabídky "Práce s daty" a "Údržba")
- po instalaci nové verze je zobrazen soubor s licenčním ujednáním

Ver 4.01 A - (05.8.99)
- z technických důvodů nahrazen soubor cisel souborem ciselnew (nemá vliv na uživatele)
- číselník dávek doplněn o volbu "3 Nastavení nem.dávek" - kde je možno zadat hranici pro redukovaný základ a procento redukce pro výplatu nemocenských a naroveň postavených dávek.
Je-li vyplněno pole pro druhou hranici při výpočtu redukovaného základu, je automaticky použit algoritmus pro redukovaný základ včetně změn zaokrouhlení. Naopak není-li toto pole vyplněno použije se metodika platná do 30.9.1999.

Ver 4.00 T - (28.7.99)
- úprava pro výkazy Trexima - nový kód v číselníku mezd - X - Snižuje zúčt.mzdu (odstupné, soc. příplatek)

Ver 4.00 R - (2.3.99)
- oprava aktualizace tarifních platů v PAMu z karet pracovníka

Ver 4.00 Q - (12.2.99)
- doplněna sestava rozdílných průměrů (mzdy../Průměry/Porovnání s původními)
- některé úpravy pro rozšíření roku při zpracování na 4 místa

Ver 4.00 O,P - (31.1.99)
- v aplikaci PAM volba aktualizace platů v kartách pracovníků již neaktualizuje středisko a tar.stupeň, ale jen plat
- v aplikaci PAM doplněna volba pro aktualizaci tarifního stupně a střediska z karty pracovníka
- některé úpravy pro rozšíření roku při zpracování na 4 místa

Ver 4.00 M - (16.12.98)
- sestava s procenty z karet pracovníků (statistika mezd) doplněna o 2 sloupce - z toho procent (tj. z procenta v kartě)
- do nabídky Pracovníci / jiné opravy v kartě pracovníků doplněna volba pro vyvolání formuláře pro zadání procent prémií.

Ver 4.00 M - (14.12.98)
- opraveno "K výplatě v hotovosti/bezhotovostně" na rekapitulaci výpl.lístků

Ver 4.00 K,L - (14.12.98)
- menu Alt-F10 v kartě pracovníka doplněno i ve formuláři bez čísla účtu
- opis vybraného řádku ML - opraven tisk hodin
- doplněna volba pro opis vybr. řádku z aktuálního roku
- ve formuláři s číslem účtu doplněno pole "Prémie%", které má vliv na tvorbu sestavy
- nabídka statistika / statistika mezd / celkem za OSČ pro prémie doplněna o volbu tisku sestavy s procenty z karet pracovníků.
- do sestavy Statistika/rozdíl pracovní doby doplněno č.střediska
- upraveno zaokrouhlení základu daně do 100 Kč na koruny.

Ver 4.00 J - (13.10.98)
- možnost doplnění zadání "ostatních" odpočítatelných položek z nabídky Údržba/Jiné

Ver 4.00 F,G,H,I - (4.10.98)
- drobné úpravy těla programu

Ver 4.00 E - (20.9.98)
- doplnění e-mail adresy do údajů o autorovi

Ver 4.00 E - (19.9.98)
- zrušení odkazů na text "demo"

Ver 4.00 D - (18.9.98)
- zavedení nových licenčních čísel

Ver 4.00 C - (16.9.98)
- v nabídce Mzdy / 3 Zpracování a tisk / 1 Aktuální období přidána volba
"E Přehled o platbě poj. ZP" - tisk formuláře pro zdravotní pojišťovny

Ver 4.00 B - (12.7.98)
- doplněna možnost zadání "ostatních" odpočítatelných položek (např. úroky
z hypotečních úvěrů) Uvedené odpočítatelné položky doporučuji pořizovat na zvláštní doklad
a ve sloupci "hodin", na rozdíl od ostatních odp.pol., zapisovat 0.

Ver 4.00 A - (11.7.98)
- v podstatě ukončen vývoj verze pro PC FAND 3.2 a plný přechod na verzi 4.0 (přechod je mimo jiné též z důvodu blížícího se konce tisíciletí).
- doplněno menu (AltF10) v kartě pracovníka + hledání dle jména/příjmení
- upraven dialog pro výběr roku zpracování (pro případ, že se vybere rok, kde nejsou data, ale data jsou v předcházejícím roce - typicky na počátku roku.)
- "povoleny" opravy formulářů ročního zúčtování a potvrzení o zd.příjmech
- upraven instalační program FANDINST (Fandi40) o nastavení svátků z externího souboru.

Veškeré novinky doporučuji před rutinním provozem nejdříve otestovate-mail: strubl()strubl.eu   © Stanislav Strubl 2004 Na úvodní stranu
  Poslední aktualizace: 26. 3. 2004  
Trademarks and/or registered trademarks are properties of their registered owners.