Úvodní
strana
MZDY
 
Podvojné
účetnictví
Jednoduché
účetnictví
Ceník
služeb
FAQ
 
Kontakt
 
Registrace 
 Pro registrované
Download 
 Akturality

Novinky verzí podvojného účetnictví od 1.5.1998


Ver 4.24 V - (25.11.2004)
- doplněn nový parametr pro určení programu, který má být spuštěn po exportu   sestav do ".htm" (tisk faktury, export z textového editoru).   Tento parametr je možno nastavit buď z hlavní nabídky, kde v parametrech   v údržbě byla doplněna nabídka s volbami:   5 Export tisků       '1 Cesta pro export do .htm'  - parametr se nastavoval pouze z formuláře                                       odeslaných faktur (F10 menu....)       '2 Program po exportu do .htm' - nový parametr - viz výše   Druhou možností, kde je daný parametr možno nastavit jsou pomocné parametry   ve fakturaci.     Program, který je zadán v tomto parametru je automaticky spuštěn po   exportu sestavy do .htm s parametrem vytvořeného souboru (parametr aplikace   připojuje dynamicky a automaticky).   Např. budete-li chtít spouštět program FIREFOX.EXE pro spouštění   internetového prohlížeče, který máte uložen ve složce c:\PROGRAMY\FIREFOX,   nastavíte do parametru např.:       c:\PROGRAMY\FIREFOX\firefox.exe     V textovém editoru byla doplněna nová volba menu (Ctrl F10)         "9 kopie do tisk.htm"   + horká klávesa Alt+F3 pro rychlý export do ".htm" (exportuje dle   přednastavené cesty jako faktury, avšak vždy pod názvem "tisk.htm"). Ver 4.24 U/5 - (4.11.2004) - Ve formuláři kódů DPH bylo doplněno číslo řádku výkazu DPH (sloupec Řádek)     + kód rozlišení DPH (sloupec Rozl.)   Kód rozlišení DPH slouží k odlišení plnění krácených koeficientem od   zdanitelných plnění s plným nárokem na odpočet, resp. zdanitelných plnění   bez nároku na odpočet (v organizacích, kde je toto zapotřebí). - V nabídkách "Sumární výkaz DPH Fa + pokladna" byla doplněna volba   "5 položkově dle řádků" Ver 4.24 U - (26.8.2004,8.9.2004) -  V databázi firem doplněn parametr "Plátce DPH" -  Ve formuláři faktury "9 Pro CK ...." doplněn tisk textu     "Variabilní symbol ......" a dle nového parametru z databáze firem       tisk "firma není plátce DPH" -  V aplikaci "Fakturace a banka" byl v sestavě tištěné po volbě   'Přijaté Fa/D Deník přijatých faktur/2 Neuhrazených/B Za IČO se zůstatkem'   rozšířen tisk popisu odběratele a doplněn tisk "IČO" a "DIČ". DIČ se   doplňuje primárně dle adresáře. -  V aplikaci "Fakturace a banka" byly provedeny úpravy v importu z MTZ (nabídka 'Údržba / S Služby / 3 Přihrání faktur - MTZ').   (blíže v souboru PUF424U.php) Ver 4.24 T - (7.6.2004) - opraveno zobrazení alternativní základní DPH sazby v sumárním výkaze DPH Ver 4.24 S - (5.6.2004) - v aplikaci podvojné účetnictví byla v nabídkách 'Jiné / 4 Karty leasingu'   'Jiné / 2 Dlouhodobý majetek'  doplněna volba       'T TCL' pro vykonávání interaktivního kódu - v aplikaci podvojné účetnictví byla v nabídce 'Jiné / 3 Drobný DM' byla   doplněna volba '5 Tisk sezn.DDM dle umístění' Ver 4.24 R - (28.5.2004) - umožněno považovat za kontro pro předpis DPH i jiné konto než konto   s analytikou '00' (tedy např. 343/30 místo 343/00)   viz též verze 4.24 F - v aplikaci podvojné účetnictví je po volbě 'Pořízení dat / 6 Další funkce / 1 Přeúčtování DPH /     2 Konto pro přeúčtování' je umožněno zadání tohoto konta (standardně je předvyplněno 34300); - v podvojném účetnictví byla nabídka (viz též verze 4.24 P)     'Pořízení dat / 5 Zadání a oprava "párovacího čísla" ' rozšířena o volbu:     '7 Aktuální období určená  pár.č.'       - možnost zobrazit několik párovacích čísel za aktuální období a volba     '5 Ostatní období určené  pár.č.' byla upřesněna na     '5 Ostatní období určené jedno pár.č.' - opraveno zobrazení 19% DPH v podkladech pro DPH z interních dokladů DPH Ver 4.24 Q - (17.5.2004) - drobné úpravy v tisku podkladů pro výkaz DPH (aktuální daňová povinnost)   - pro určení zda se tiskne '*', resp. '@', jsou brány v úvahu i     alternativní sazby.   - upřesnění, kdy se v součtu za označení daně tiskne jiné DPH než je     v parametrech (tj. pro danou sazbu DPH je % stejné za celé ozn. daně) Ver 4.24 P - (11.5.2004) - doplněna možnost zadat výši alternativních sazeb DPH (pro případ, aby se   ve fakturách vydaných neobjevovalo hlášení "nesouhlasí % DPH"   Nabídka "Aplikace Fakturace a banka / údržba / parametry" byla rozčleněna na:   '1 Standardní' - původní nastavení parametrů   '2 Pomocné' - možnost nastavení dalších 2 alternativních sazeb DPH - do formuláře odeslaných faktur bylo doplněno pole "SH" - kód pro souhrnné   hlášení při exportu do zemí EU. V tomto případě se předpokládá správně   vyplněné DIČ (první 2 znaky představují kód země). - do daňové povinnosti "odeslaných fakttur" doplněna volba pro tisk a export   podkladů pro čtvrtletní "souhrnné hlášení" při exportu do zemí EU.   'Fakturace a banka / Odeslané Fa / 0 Souhrnné hlášení DPH EU' s volbami:       '1 Opis podkladu' - vysoučtovaný podklad pro souhrnné hlášení       '2 Detailní výpis' - položkový výpis podkladů dle jednotlivých faktur       '3 Export' - export dle přednastavené cesty do souboru "souhrVyk.csv"       '4 Cesta pro export' - nastavení cesty pro export       '5 Opis "podezřelých" dokladů' - opis dokladů, které možná jsou špatně           označeny   exportní soubor je možno načíst do tabulkového procesoru a pomocí kopírování   jej přenést do formuláře výkazu. - zálohování pomocných pokladních dokladů doplněno k zálohování "ostatních dat" - v údržbě v pokladně doplněna volba pro obnovení pomocných (souhrnných)     pokladních dokladů - původní obnovení dat nabídka byla rozčleněna na:     '1 Pokladních dokladů' - původní volba     '2 Pomocných pokladních dokladů' -  nová volba pro obnovení pomocných         pokladních dokladů (je možno obnovit pouze odsud). - v podvojném účetnictví byla nabídka     'Pořízení dat / 5 Zadání a oprava "párovacího čísla" ' rozšířena o volby:     '3 Aktuální období nezadané pár.č.'- vybere záznamy, kde není zadáno pár.č     '4 Ostatní období nezadané pár.č.' - vybere záznamy, kde není zadáno pár.č     '5 Ostatní období určené  pár.č.' - výběr za jedno zadané párovací číslo     '6 Ostatní období určená  pár.č.' - výběr za seznam párovacích čísel,                                           oddělených čárkami. - u odběratelských faktur byla zrušena kontrola, že 'Datum vyst.Fa musí být           větší nebo rovno datu zdanit.plnění' - u faktur byla doplněna kontrola, že je-li zadáno datum zdanitelného plnění,     pak nesmí být nižší než datum zúčtování (dotaz). Obecně nedoporučuji zadat     zdanitelné plnění před datem zúčtování v žádném případě, neboť tak není     možno provést kontrolu a případně neproběhne správně ani přeúčtování DPH.     V krajních případech, kdy by to bylo nutno, doporučuji spíše použít +/-     interní daňový doklad. Ver 4.24 O - (10.5.2004) - v pokladně upraven tisk daňové povinnosti pro DPH 19%. - upraven tisk položkového výpisu aktuální daňové povinnosti tak,   aby v případě, že za dané označení daně je v základní (resp. snížené) sazbě   DPH stejné procento, aby se toto vypsalo v součtu. Celkový součet pak je   označen ne %, ale textem "DPH základní sazba" resp. "DPH snížená sazba"   Zároveň byla doplněna volba   '4 Původní volby / 1 Položkově do ver.4.24 N ' - ve formuláři pro zápis pomocných dokladů (při knihování pokladny) doplněny   horké klávesy  Shift+F3 (běžný opis) a  Alt+F3 (opis dle sazeb DPH) - je umožněno "přečíslování" pomocných dokladů v pokladně. Ver 4.24 N - ( 4.5.2004) - v režimu, kdy je program spouštěn pouze jako fakturace, byla do údržby doplněna volba "L Služby", která mj. obsahuje "Export do JU" (pro jednoho klienta s CK) - v podvojném účetnictví v parametrech (údržba) byl doplněn parametr:     "Při vytváření saldokonta k datu v účetnictví zobraz úpravy"   který určuje, zda při vytváření saldokonta k datu bude po "úpravách" časová prodleva pro přečtení obsahu zobrazeného okna, kolik záznamů bylo "upraveno". Ver 4.24 M - ( 4.5.2004) - v menu ve formuláři odeslané faktury (F10) nabídka 'G Další volby'   doplněna o volbu   "3 Standardní měna pro Fa CK"   Obsah zadaného pole se tiskne v poli měna u faktur typu 9 "CK" Ver 4.24 L - (22.4.2004) - další úpravy pro zúčtování faktur (které se občas nezúčtovávaly) - úprava v tisku aktuální daňové povinnosti, kdy se tiskne znak     @  u položek, kde je rozdíl v DPH absolutně > 1 Kč Ver 4.24 K - (17.4.2004) - v hlavní nabídce (nabídce aplikací) byl doplněn další lokální parametr   ("Údržba / P Parametry / 1 Lokální parametry")     "Překódování Fa pro HTML (KW,LW)"   - zatím má význam pouze hodnota "KW", program ji v případě potřeby sám nastaví (export HTML je do kódové stránky CP1250 [WinEE], program pracuje v kódové stránce "Kamenických" proto překódování "KW") - v exportu do HTML z textového editoru je umožněn výběr překódování v nabídce   'Provést překódování'       '1 Z Kamenických'       '2 Z Latin 2'       '3 Bez překódování'   kde má převážně význam pouze volba "1 Z Kamenických".   Dále je umožněn výběr, zda si přejete převod sestav nebo běžného textu   (má vliv na nastavení přepínače "<PRE>" a výběr fontu v HTML kódu)   'Typ exportu'     '1 Sestava'     '2 Text'     Zde ve většině případů opět zvolíte typ převodu "1 Sestava". - v exportu do HTML doplněna hrubá podpora velikosti písma (vyjma širokého)     a podpora stránkování (ověřeno na MS IE). Ver 4.24 J - (13.4.2004) - upraveny kontroly před zúčtováním faktur - opraveno hlášení při vyplňování parametrů ve fakturaci pro pole     "Faktury zaokrouhlovat ...". - upřesněno třídění tabulkové předvahy - doplnění "x" v pomocném textu u úhrad Fa předchozích let z pokladny a   v knihování v podvojném účetnictví - v textovém editoru doplněny možnosti překódování "KW", "LW", "WL"   (kamenický->CP1250, Latin2->CP1250,  CP1250->Latin2) - v textovém editoru doplněno menu "AltF10" a horká klávesa   "AltF5" pro překopírování do "HTML" formátu - neformátovaný převod   (automaticky provede překódování "KW") - doplněn export faktur do ".htm" v menu ve formuláři odeslané faktury (F10)   je doplněna nabídka           'G Další volby'     se 2 volbami       '1 Export faktury    AltF3' - vlastní export faktur       '2 Cesta pro export faktur' - cesta (adresář) pro export faktur POZN: Cesta pro export by měla být zakončena zpětným lomítkem: '\' Export faktur je prováděn ve stejných formulářích jako tisk a název souboru je   Fxxxxxx.htm , kde xxxxxx je číslo faktury. Ver 4.24 H,I - (19.3.2004) - úpravy v exprortu faktur do JU - doplněno kopírování poznámky při kopii odběratelské faktury Ver 4.24 G - (16.3.2004) - opraveny indexy při kontrole faktur z minulého roku - v aplikaci "Fakturace a banka" doplněna volba     'Údržba / S Služby / 4 Export Faktur do JU'   která slouží k exportu faktur do jednoduchého účetnictví (pro jednoho klienta - CK) Ver 4.24 F - (19.2.2004) - v aplikaci podvojné účetnictví v nabídce 'Údržba / Parametry' byla   rozčleněna na dvě volby   1 Druh organizace      - (původní funkčnost)   2 Globální parametry  - (zatím slouží k zadání konta pro přeúčtování DPH) - v aplikaci podvojné účetnictví v nabídce 'Pořízení dat' byla doplněna nabídka     6 Další funkce   která má zatím jednu volbu     1 Přeúčtování DPH   s dalším členěním na volby     1 Přeúčtuj DPH     2 Konto pro přeúčtování   popis přeúčtování DPH zde Ver 4.24 E - (12.2.2004) - v pokladně doplněna možnost pořízení pomocných pokladních dokladů   (v pořízení pokladny doplněna po stisku F10 [menu] nabídka   '9 pomocné pokladní doklady'.   Po jejím zvolení jsou 2 volby     '1 Zadání a opravy dokladu'     '2 Soupis pomocných dokladů'   První slouží k pořízení pomocného rozpisu pokladního dokladu (např. souhrnný pokladní doklad). Po dokončení oprav (zadávání, prohlížení) se doklad automaticky vytiskne (na monitor - tisk na tiskárnu poté F6).   Druhá volba provede opis sumáře pořízených pomocných dokladů za rok setříděných dle měsíce a v rámci měsíce dle čísla dokladu. Ver 4.24 B,C,D - (27.1.2004) - opravena aktualizace adj.kursu z předchozího roku - v pokladně umožněno hledání faktur i dle variabilního symbolu (shift-F4) Ver 4.24 A - (14.1.2004) - před účtováním faktur a banky se automaticky vyvolává obnovení indexů - do tabulky řádků odběratelských faktur doplněno pole pro pomocnou cenu v ZM - u odběratelských faktur doplněn rozpis (shift-F4) s pomocnou ZM     (jen pro tisk nového formuláře zahr. Fa) - doplněn nový tiskový formulář odběratelských faktur - "pro CK"     v případě výběru tohoto formuláře je použit obdobný formulář i pro     tisk v ZM Ver 4.23 L - (12.11.2003) - v aplikaci fakturace a banka byly provedeny úpravy: nabídka "D Deník přijatých faktur / 3 Skupiny / 1 Dle čísla" rozšířena o volby     '8 Neuhrazených abecedně'   '9 Neuhrazených s částkou dluhu'     'A Neuhrazených za firmu' nabídka "D Deník přijatých faktur / 3 Skupiny / 3 Dle řady faktur a data" rozšířena o volby     '4 Neuhrazených abecedně'     '5 Neuhrazených s částkou dluhu'     '6 Neuhrazených za IČO' nabídka "D Deník odběratelských faktur / 3 Skupiny / 1 Dle data zúčtování" rozšířena o volby   '7 Neuhrazených po splatnosti abecedně'   '8 Neuhrazených s částkou dluhu'   '9 Neuhrazených za firmu' nabídka "D Deník odběratelských faktur / 3 Skupiny / 4 Dle čísla a data zúčt." rozčleněna na volby   '1 Všech'   '2 Neuhrazených po splatnosti abecedně'   '3 Neuhrazených s částkou dluhu'   '4 Neuhrazených za firmu' Ver 4.23 K - ( 7.11.2003) - upraven formulář odběratelských faktur č.6 - doplněn tisk konečného příjemce Ver 4.23 J - ( 4.11.2003) - U vystavených i přijatých faktur na nové faktuře při stisku Shift-F5 před   vyplněním adresy se nastaví na 1. adresu v adresáři, po vyplnění (např. po   ENTER po stisku Shift-F5) se po stisku Shift-F5 nastaví na adresu   odpovídající adrese vyplněné ve faktuře. - Úprava v DL pro nový způsob zaokrouhlování Ver 4.23 I - (26.10.2003) - pro druh zaokrouhlení faktury od "5" výše bylo zaokrouhlení vystavené     faktury upraveno o dopočet DPH ze zaokrouhlení   Přehled jednotlivých zaokrouhlení:   Druh zaokruhlení    způsob     0                na Kč aritmeticky bez dopočtu DPH     1                na 0.1 Kč aritmeticky bez dopočtu DPH     2                bez zaokrouhlení     3                na Kč nahoru bez dopočtu DPH     4                na 0.1 Kč nahoru bez dopočtu DPH     5                na 0.5 Kč aritmeticky s dopočtem DPH     6                na Kč aritmeticky s dopočtem DPH     7                na 0.1 Kč aritmeticky s dopočtem DPH   Standardní druh zaokrouhlení je možno zadat pro aritmetické zaokrouhlení   přímo v parametrech (apl."fakturace a banka"-nabídka: Údržba / P parametry)     v řádku "Zaokr.des.míst vystavených Fa".   Pro zaokrouhlení nahoru je zapotřebí zadat do tohoto pole počet desetinných   míst a nastavit parametr pro zaokrouhlení nahoru. Ver 4.23 H - (15.7.2003) - ve fakturaci upraven výběr adresy Shift+F5:   u přijatých Fa se pokusí najít adresu z aktuální faktury   u přijatých i odběratelských Fa na nové faktuře vyhledá 1.adresu dle abecedy Ver 4.23 G - (8.7.2003) - v aplikaci podvojné účetnictví v nabídce     Tisky / 2 Tisk účetního dokladu   doplněny volby     8 Různých od-po všechna obd.+zaúčtoval     9 Soupis  od-po všechna obd.+zaúčtoval - ve fakturaci u tisku neuhrazených dodavatelských i odběratelských faktur   s cizí měnou je možno zadat řadu i malými písmeny. Ver 4.23 F - (11.6.2003) - úpravy pro sdílení adresáře v síti (dle parametru "netdata" - v aplikaci Fakturace a banka u přijatých faktur doplněna v nabídce   "Přijaté Fa / D Deník přijatých faktur / 2 neuhrazených"   doplněna volba "9 Za firmu" - v aplikaci Fakturace a banka u odběratelských faktur doplněna v nabídce   "Odběratelské Fa / D Deník odběratelských faktur / 2 neuhrazených"   doplněna volba "A Za firmu se zůstatkem" Ver 4.23 E - (20.5.2003) - v aplikaci podvojné účetnictví upraven tisk (oprava tisku v některých případech + doplněn tisk čísla strany) Tisky / 2 Tisk účetního dokladu / 1 Různých od - po

Ver 4.23 D - (26.3.2003)
- doplněna možnost práce programu v grafickém režimu, pozor, na některých konfiguracích může vést k zamrznutí systému (v závislosti na grafické kartě).
- v parametrech v hlavním modulu doplněna nabídka aktivaci nabídky grafického režimu.

Ver 4.23 B,C - (11.2.2003)
- základní verze pro rok 2003
- oprava účtování kursových rozdílů (ver. 4.22 R)
- před tiskem faktury je faktura znovu přepočtena (ochrana při nekorektním pořizováním faktur).
- možno zadat přepínač pro výběr fontu pro tisk faktury
- možno zadat levý okraj pro tisk faktury
- ve formuláři odběratelských faktur rozšířeno menu (F10) o volbu pro nastavení délky faktury, levého okraje, přepínače fontu faktury....

Ver 4.23 A - (9.2.2003)
- u některých tisků deníků odběratelských faktur opraveno přijatých na odběratelských
- v aplikaci fakturace a banka u odběratelských i přijatých faktur doplněn tisk (V Další volby / 1 Tisk dokladu o zúčtování) o zakázku z řádků faktury.

Ver 4.22 U - (20.1.2003)
- na tisku faktury s konečným příjemcem (typ 7) doplněn v adrese tisk PSČ a je-li možno i tisk druhého řádku adresy (tzv.jméno)
- u vystavených faktur doplněna horká klávesa Shift+F10 (funkce doplněna také do menu - F10), která vybere do podmnožiny všechny adresy, které zadaný textový výraz hledají v polích firma,jméno,ulice a město fakturační adresy a zároveň i v polích firma,ulice a město v adrese konečného příjemce).
- u vystavených faktur ve formuláři výběru adres doplněna horká klávesa F10 - menu (nabídka).
- u vystavených faktur doplněna možnost zadat u zaokrouhlení faktur typ 5, tj. zaokrouhlení na 50 hal. Nyní jsou tyto možnosti zaokrouhlování


Zaokrouhlení faktury
ZaFa: 0 - na KČ aritmeticky
1 - na desetníky aritmeticky
2 - nezaokrouhlovat
3 - na KČ nahoru
4 - na desetníky nahoru
5 - na padesátihaléře aritmeticky
ostatní nevyužito - tj. nezaokrouhlovat

Zaokrouhlení DPH
ZaDPH: 0 - na KČ nahoru
1 - na desetníky nahoru
2 - nezaokrouhlovat
ostatní nevyužito
- tj. nezaokrouhlovat
 

Ver 4.22 T - (20.1.2003)
- přímo v nabídce adres ve fakturách (Shift+F5, resp. Shift+F6) je možno přímo pořídit novou adresu po stisku klávesy F2 (využije se především u adresy konečného příjemce u vystavených faktur).
- v aplikaci fakturace a banka se volby
    "Odběratelské Fa / R Sortiment a rozpad / 6 Sumář rozpadu sortimentu" a
    "Odběratelské Fa / R Sortiment a rozpad / A Opis zásob sortimetnu"
rozpadly na dvě nabídky:
        '1 Všech '
        '2 Jen nenulových'

Ver 4.22 S - (14.1.2003)
- v soupise DDM (podvojné účetnictví / Jiné / 3 Drobný DM / 3 Tisk sezn.DDM) se netiskne majetek vyřazený v předchozích letech
- do rozpisu DDM s umístěním doplněno pole pro zadání skupiny DDM (možno zadat libovolně dle uvážení účetní jednotky)
- v tisku DDM
(podvojné účetnictví / Jiné / 3 Drobný DM / 3 Tisk sezn.DDM-výběr)
doplněna možnost zadání filtru na skupinu a navíc je zadán dotaz, zda si přejete vytisknout jen nevyřazený majetek (v případě, že u data vyřazení od-po, zadáte prázdná data - tj. mezerník ENTER ap.)
- Ve formuláři vystavených faktur (Odběratelské Fa / 1 Odběratelské faktury) byla rozšířena nabídka po stisku klávesy F10 o volbu pro výběr formuláře pro zadávání přijatých faktur ("B Obrazovkové formuláře faktury").
  Jsou následující volby:
        'Standardní formulář'
        'Formulář s konečným příjemcem'
       'Vždy nabídka formuláře' - po volbě
            "Odběratelské Fa / 1 Odběratelské faktury"
            se vždy bude nabízet výběr formuláře pro zobrazení.
Případná nabídka probíhá obdobně jako u přijatých faktur (s/bez částky ZM).
  Pozn.: Adresu konečného příjemce není možno zadat přímo, je nutno buď ručně zapsat IČO, které je obsaženo v adresáři firem, nebo jej z adresáře firem vybrat po stisku kláves ShiftF6 a poté program doplní zobrazení adresy v ostatních polích (POZOR: v případě, že je IČO duplicitní, vybere se náhodně jedna z adres se zadaným IČO).
Z výše uvedených důvodů pro dodací místa je vhodné zapsat adresu ve formátu např. "IIIIIIII-PPP" , kde IIIIIIII je IČO fakturační adresy a PPP je Vaše interní pořadové číslo dodací adresy.

Ver 4.22 R - (13.1.2003)
- úprava pro kursové rozdíly závazků a pohledávek - před výpočtem smaže všechny nezúčtované kursové rozdíly.
- do formulářů přijatých faktur v zahraniční měně a do formulářů odeslaných faktur doplněno pole "Adj.kurs", tj. kurs adjustace (vyplňuje program při účtování kursových rozdílů).
- doplněna možnost vytisknout tabulkovou předvahu jen nedaňových účtů nákladů a výnosů
- volba 'Údržba / X Doplnění Fa a úhrad z předchozího roku' o nabídku
    'K Kursové rozdíly' se dvěma volbami:
        1 Převzít kursové rozdíly z předchozího roku
        2 Aktualizace kursu adjustace ve fakturách

Ver 4.22 Q - (13.1.2003)
- upraven import z MTZ, tak, aby bylo možno v MTZ definovat řady faktur pro účetnictví

Ver 4.22 P - (12.1.2003)
- oprava zálohování kursových rozdílů
    (záloha/obnovení probíhá společně s odeslanými {vystavenými} fakturami)

Ver 4.22 O - (11.1.2003)
- opravena delkarace souboru cisel z verzí 4.22 L-N
- do soupisu neuhrazených faktur přijatých i odeslaných doplněna suma dluhu do splatnosti a po splatnosti
- v deníku neuhrazených odběratelských faktur za řadu s částkou dluhu doplněn příznak způsobu úhrady

Ver 4.22 L,M,N - (28.12.2002 - 10.1.2003)
- pozor - tato verze není datově kompatibilní s předchozí verzí, pokud přenášíte data mezi počítači, pak pokud ji nainstalujete na jeden počítač je nutno ji nainstalovat i na ostatní sdílené počítače.
- do faktur doplněno pole adjustovaný kurs.
- do faktur odeslaných doplněno pole kico (konečný odb.-IČO) ->
        -> export doplněn o pole pro konečného odb. (IČO,Firma,Ulice,Město)
        -> upraven tiskový formulář č.7 v tuzemské měně
            (7 jako typ 1, ale užší o 2 znaky - delší číslo účtu)
- ke kursovým rozdílům (více zde)


Ver 4.22 K - (26.9.2002)
- v aplikaci fakturace a banka u odběratelských faktur byla v nabídce
   'D Deník přijatých faktur / 2 Neuhrazených ' doplněna volba
   'X export do .dbf'

Ver 4.22 J - (12.9.2002)
- v nabídce sortimentu (aplikace "Fakturace a banka") byl doplněn tisk sumáře dle textu z vybraných faktur od zadané pozice do zadané pozice (Horizont v.d.).
- v aplikaci fakturace a banka u dodavatelských faktur byla rozčleněna volba
'D Deník přijatých faktur / 2 Neuhrazených / 2 Za řadu ' na 2 nabídky
        - '1 Původní tisk' - původní sestava
        - '2 S částkou dluhu' - nová sestava
- v aplikaci fakturace a banka u odběratelských faktur byla rozčleněna volba
'D Deník odběratelských faktur / 2 Neuhrazených / 2 Za řadu' na 2 nabídky
        - '1 Původní tisk' - původní sestava
        - '2 S částkou dluhu' - nová sestava

Ver 4.22 I - (05.9.2002)
- v podvojném účetnictví v evidenci dlouhodobého majetku doplněny sestavy:
V nabídce "Jiné / 2 Dlouhodobý majetek / 4 Sestavy /"
byla nabídka "1 Opis odpisů v roce" rozčleněna na 2 podnabídky
        1 Všech
        2 Podle umístění
a byla doplněna nabídka:
        8 Účetní a daňový stav dle umístění

Ver 4.22 H - (27.6.2002)
- v pokladně doplněna volba pro určení formuláře pro tisk příjmových a výdajových dokladů 'Údržba/P Parametry/1 Formulář P a V dokladů' s volbami:
    1 Bez součtů v řádku (původní formulář)
    2 Se součty v řádku  (nový formulář)
Tato volba má význam pro tisk P a V dokladů v tuzemské měně.

Ver 4.22 G - (19.3.2002)
- upraven formát exportu převodního příkazu pro Profibanku (zrušen nadbytečný řádek na konci)

Ver 4.22 F - (5.2.2002)
- v aplikaci podvojné účetnictví
    - oprava sestavy "Tisky / 2 Tisk účetního dokladu / 1 Různých od-po"
    - v nabídce "Tisky / 7 Položkový výpis jednoho konta / 9 S párovacími čísly" byla doplněna sestava "7 Inventura účtu" - tisk je obdobný jako u volby "2 Nespárovaných", je jen jiná hlavička a sestava je uvolněna přímo k editaci.
- ve formulářích faktury
  "0 původní - položka do 2 řádků, krátké č. účtu",
  "1 řádek zhuštěně, pozn. pod položkami" a
  "3 IČO+DIČ, 10 ř.poznámky před položkami, položka 1 řádek"
byl doplněn tisk spisové značky.
- při výběru adres (Shift+F5) v odeslaných fakturách je možno provést hledání výrazu v libovolném místě adresy po stisku kláves Alt+F3.

Ver 4.22 E - (15.1.2002)
- byl zaveden žurnál změn ve všeobecném deníku. (více zde)
- v případě, že neexistuje v textovém editoru odkaz na soubory s popisem novinek, automaticky je vytvoří (na konci seznamu).

Ver 4.22 D - (17.12.2001)
    - v evidenci dlouhodobého majetku byl doplněn druh daňového odpisu
"N" - nehmotný (skupina v tomto případě se nezadává a program ji nekontroluje). Pokud zadáte tento druh majetku, je daňový odpis roven účetnímu. Z toho vyplývá potřeba zadat % účetního odpisu. Zároveň byla změněna nabídka '2 Investiční majetek' na '2 Dlouhodobý majetek' a '3 Drobný HM' na '3 Drobný DM'.
    - v pokladně byla doplněna pomocná sestava, která vypíše duplicitu částek celkem, popř. částek DPH - viz menu
'8 Opis dat pokladny / 4 Opis duplicitních částek'

Ver 4.22 C - (12.12.2001)
    - v leasingovém majetku doplněno do karty pole datum vyřazení. Toto se tiskne i na kartě (nevytiskne se není-li ke kartě žádný detail - tj. splátky, uplatnění do nákladů, poznámky). Byla doplněna sestava
    "4 Tisk seznamu k datu - nevyřazené"
a prostý seznam leasingového majetku byl doplněn o pole datum vyřazení a součet nevyřazeného majetku.

Ver 4.22 B - (11.12.2001)
- v databázi firem byl doplněn parametr "Zakázky 2". V případě, že jej nastavíte na ano (zároveň takto musí být nastaven i parametr "Zakázky (A/N)"), budete mít možnost zadávat další úroveň zakázky ve většině formulářů. Zároveň byly upraveny i tisky zakázek. Nebyl upraven tisk výsledovky za zakázku (zde je možno tisknout jen ve členění "zakázka1").

Ver 4.22 A - (23.11.2001)
- doplněn export vystavených faktur do formátu .txt a .dbf - vše v kódování Kamenických. Pro překódování textových souborů je možno použít program CodeConv (http://cicom.kgb.cz/main.php?view=1&what=1&lng=cs) nebo editor PSPad (http://pspad.zde.cz/).
VOLBA: Odběratelské fa / V Formulář faktury a další volby / E Export do .txt - ve formuláři umožněno kopírování vystavených faktur z již existující faktury zadáním čísla. Postup je následující: Další informace jsou zde

Ver 4.21 Z - (19.11.2001)
- V aplikaci podvojné účetnictví byla změněna sestava tisku dokladu
"Tisky / 2 Tisk účetního dokladu / 1 Různých od-po" byl mírně upraven.
Původní sestava byla umístěna do volby
"Tisky / 2 Tisk účetního dokladu / 7 Různých od-po (do ver.4.21Y)"

Ver 4.21 Y - (14.11.2001)
- V sestavě neuhrazených odběratelských faktur -
"Odběratelské Fa / D Deník... / 2 Neuhrazených / 5 Po splatnosti abecedně..." byl u součtů za firmu doplněn tisk IČO
- V tabulkové předvaze byly doplněny součty za třídu a u součtů za konto byl doplněn název syntetického účtu
- Úpravy v přihrání faktur MTZ - nová volba "7 Změna faktur v importním souboru"

Ver 4.21 X - (26.10.2001)
- výpočty zápisů uplatnění do nákladů byly doplněny o možnost rozpočtu nákladů bez smluvního poplatku. Dále byla doplněna možnost "dopočtu" uplatnění do nákladů (jak dle dnů, tak i dle měsíců), což můžete použít např. při změně celkové výše leasingu. V tom případě v rozpise uplatnění do nákladů nejdříve smažte ty částky za ta období, které si přejete přepočítat a ponechte ty, které již byly správně uplatněny. Program po vyvolání "dopočtu" rozpočte zbytek nákladů na dobu od 1.1. následujícího roku po posledním zápisu v rozpise do konce leasingu. Takto jsou řešeny jen základní způsoby výpočtu, proto v případě, že Vám nedostačují, můžete rozpis uplatnění do nákladů vyplnit ručně.

Ver 4.21 W - (22.10.2001)
- v deníku faktur přijatých opraven tisk skupiny dle čísla Fa za IČO
- v deníku faktur přijatých doplněn tisk skupiny dle řady a data za IČO
- v podvojném účetnictví ve výkazech upraven tisk výkazů za zakázky tak, aby mohlo být při zadání zakázky "00" určeno, zda budou tištěny jen režie, nebo zda bude tištěn součet za všechny zakázky, včetně režií (je možno využít k tisku výsledovky za firmu celkem od období, tedy nejen od počátku roku).

Ver 4.21 V - (18.10.2001)
- v evidenci přijatých faktur byl mírně upraven formulář při rozpisu, kdy je používán obrazovkový formulář se zahraniční měnou
- v evidenci leasingového majetku ("aplikace podvojné účetnictví - "Jiné / 4 Karty leasingu")
- byla doplněna nabídka "3 Tisk seznamu k datu".
- při pořízení karet byla doplněna možnost vygenerování zápisů uplatnění do nákladů.
Jsou dvě možnosti výpočtu - na základě měsíců a na základě dnů.
- generování uplatnění do nákladů bylo též doplněno v pořízení ("Jiné / 4 Karty leasingu / 1 Pořízení a editace"), kde v menu (po stisku klávesy F10) byla doplněna nabídka:
    "6 Vypočti a naplň uplatnění do nákladů". I v tomto případě jsou dvě možnosti výpočtu reprezentované nabídkou:
      "1 Rozpočet dle měsíců"
      "2 Rozpočet dle dnů"
- v rozpise splátek byla doplněna funkce pro generování faktur přijatých ze splátkového kalendáře pro daný rok. Více zde.

Ver 4.21 U - (7.10.2001)
- v podvojném účetnictví v opisu úhrad (Tisky / 7 Položkový výpis jednoho konta / 8 Opis úhrad) byla doplněna volba
"3 Abecedně s var.symbolem".
Tato sestava je tříděna abecedně dle firem a následně dle variabilního symbolu. Každá firma je tištěna zvlášť na stránku. V případě potřeby tisku jen některé firmy je možno použít textového editoru (poslední tisk), kde je možný tisk od strany po stranu.
- u přijatých faktur je při pořizování faktur pro zadané IČO kontrolováno, zda již neexistuje faktura se stejným variabilním symbolem. V případě, že je taková nalezena, program uvedenou skutečnost oznámí, ale na základě Vašeho potvrzení případně duplicitu variabilního symbolu ponechá (např. leasing, záloha plyn, elektřina ap.)

Ver 4.21 T - (6.10.2001)
- doplněn tisk všech odběratelských faktur za IČO.
- v evidenci leasingového majetku (viz verze 4.21S) byl doplněn rozpis (shfit+F6) poznámek, příslušenství a zhodnocení. O stejnou volbu bylo doplněno menu (F10) ve formuláři karty leasingového majetku.
- v podvojném účetnictví doplněna nabídka pro přečíslování dokladů ("Pořízení dat / R Přečíslování dokladů") Není dovoleno přečíslovat doklady faktur, banky a pokladny.
- při tisku faktur za řadu dokladů již není nutno zadávat řadu velkými písmeny

Ver 4.21 S - (23.9.2001)
- doplněna evidence - karta leasingového majetku
- aplikace podvojné účetnictví - "Jiné / 4 Karty leasingu"
- bližší popis zde

Ver 4.21 R - (23.9.2001)
- oprava kopie dokladu z jiného období (viz ver. 4.21 P)

Ver 4.21 Q - (22.9.2001)
- Deník skupiny odběratelských faktur (Odběratelské Fa / D Deník odběratelských faktur / 3 Skupiny): byla vytvořena nová nabídka
    '5 Dle řady a data zúčt.' s volbami:
      '1 Dle čísla dokladu'
      '2 Se zahraniční měnou'
- Jestliže je v deníku pokladny změněn kód zúčtování pokladny, je nabízena možnost změny textu účetního případu (jsou ojedinělé teoretické případy, kdy nabídka není předložena).
- V položkovém výpise vybraných kont byla v tabulce pro zadání vybraných kont doplněna nabídka (F10) zatím s jedinou volbou:
'1 Generuj analytiky pro syntetický účet' - která po zadání čísla syntetického účtu vygeneruje do seznamu soupis všech nadefinovaných analytických účtů zadaného syntetického účtu.
- V položkovém výpise jednoho konta ( Podvojné účetnictví -> Tisky / 7 Položkový výpis jednoho konta) byla doplněna volba 'S Od období syntetický účet' - tiskne všechny analytiky zadaného syntetického účtu (setříděno dle analytik).
- Doplněny tisky neuhrazených (přijatých i vystavených) se zahraniční měnou.

Ver 4.21 P - (19.9.2001)
Změna struktury souboru přijatých faktur - viz níže
- V aplikaci podvojné účetnictví byla v knihování ("Pořízení dat / 3 Knihování - všeobecný deník) doplněna funkce pro kopii dokladu (F10 nebo Shift F6 [pomocná nabídka] / 5 Kopie dokladu)
Kopii je možno provést jak z aktuálního tak i z libovolného jiného období. Je nutno zadat typ dokladu. Pokud nezadáte číslo, je umožněn interaktivní výběr. Poté zadáte datum a nové číslo dokladu.
- V evidenci Investičního majetku rozšířena nabídka sestavy o volbu "7 Účetní a daňový stav dle odp.skup.!"
- tato sestava se liší od předchozí tím, že nerozlišuje mezi rovnoměrným a zrychleným odepisováním.
- U přijatých faktur bylo pole DIČ zkráceno na 26 znaků, zároveň byla doplněna pole "Částka v zahraniční měně" a "Měna". Tato pole slouží jen pro evidenci a pro nový tisk soupisu přijatých faktur.
- Ve formuláři přijatých faktur (Přijaté Fa / 1 Přijaté faktury) byla rozšířena nabídka po stisku klávesy F10 o volbu pro výběr formuláře pro zadávání přijatých faktur ("B Obrazovkové formuláře faktury").
Jsou následující volby:
    'Standardní formulář'
    'Formulář s cízí měnou'
    'Vždy nabídka formuláře' - po volbě "Přijaté Fa / 1 Přijaté faktury" se vždy bude nabízet výběr formuláře pro zobrazení.
- Deník skupiny přijatých faktur
(Přijaté Fa / D Deník přijatých faktur / 3 Skupiny) byla nabídka "1 Dle čísla" doplněna o volbu "7 Za IČO" a dále byla vytvořena nová nabídka     '3 Dle řady faktur a data' s volbami:
      '1 Dle čísla dokladu'
      '2 Se zahraniční měnou'
- Drobné úpravy v kontrole úhrad faktur (viz verze 4.21M)

Ver 4.21 O - (12.7.2001)
- Nová kontrola úhrad faktur (viz verze 4.21M) byla doplněna o možnost přípravy za jeden účet a o "výpis" kontroly salda k 1.1.

Ver 4.21 N - (10.7.2001)
- Nová kontrola úhrad faktur (viz verze 4.21M) byla doplněna o dopočet nezaúčtovaných položek banky a pokladny.

Ver 4.21 M - (2.6.2001)
- V aplikaci podvojné účetnictví bylo v soupise dokladů za všechna období doplněno třídění dle čísla dokladu ("Tisky / Tisk účetního dokladu" / "6 Soupis od-po všechna obd.")
- V aplikaci fakturace a banka byly v nabídce "Údržba / X Doplnění Fa a úhrad z přechozího roku" doplněny 2 nabídky
      'A Nová kontrola úhrad odb.Fa'
      'B Nová kontrola úhrad dod.Fa'
Popis je zde

Ver 4.21 L - (10.4.2001)
- V aplikaci podvojné účetnictví byly v nabídce "Tisky / Tisk účetního dokladu" doplněny 2 volby:
      "5 Různých od-po všechna obd."
      "6 Soupis od-po všechna obd."

Ver 4.21 K - (11.3.2001)
- odstraněno omezení v počtu pořízených zápisů v účetním deníku (omezení bylo v programu zapomenuto z doby, kdy byl program šířen jako shareware)

Ver 4.21 J - (21.2.2001)
- oprava tisku pokladní knihy v zahraniční měně od počátku roku

Ver 4.21 I - (16.2.2001)
- V aplikaci podvojné účetnictví byl změněn způsob doplňování předkontace v knihování (nabídka "Pořízení dat / 3 Knihování - všeobecný deník"). V případě, že se nezměnil text účetního případu, již nemění automaticky kontaci jako dříve, ale upozorní a umožní změnu.

Ver 4.21 H - (15.2.2001)
- V aplikaci podvojné účetnictví byla nabídka "Tisky / 7 Položkový výpis jednoho konta / 9 S párovacími čísly" doplněna o volby:
  "5 Za párovací číslo"
  "6 Sumy za párovací čísla"
- V aplikaci podvojné účetnictví byla volba "Pořízení dat / 5 Zadání a oprava "párovacího čísla" rozčleněna na volby
  "1 Aktuální období" - tj. původní formulář
  "2 Ostatní období" - umožní zadat párovací čísla pro celý rok beze změny období
Po vyvolání volby "2 Ostatní období" je zadán dotaz "Přejete si tabulku nejdříve setřídit?". Na tento dotaz má význam odpovídat Ano jen po změně období.

Ver 4.21 G - (14.2.2001)
- drobné úpravy v tisku adres ve formuláři faktury 7 a INVOICE
- tisk pokladní knihy v ZM za celý rok
- V aplikaci podvojné účetnictví rozšířena možnost zadávat párovací čísla.
Volba Pořízení dat / 5 Zadání a oprava "párovacího čísla" byla rozčleněna na volby:
  "1 Aktuální období" - původní formulář
  "2 Ostatní období"
Po vyvolání volby "2 Ostatní období" je zadán dotaz: "Přejete si tabulku nejdříve setřídit?". Na tento dotaz má význam odpovídat "Ano" jen po změně období - V aplikaci podvojné účetnictví byla nabídka "Tisky / 7 Položkový výpis jednoho konta / 9 S párovacími čísly" doplněna o volby:
  "5 Za párovací číslo"
  "6 Sumy za párovací čísla"
- U valutové pokladny (tj. je-li vyplněn kód měny) není prováděna kontrola na kódy DPH (valutová pokladna zpravidla neobsahuje daňové doklady).
- Kontrola na kódy DPH není v pokladně prováděna ani v případě, že doklad není označen jako daňový (zadání sazby DPH, označení DPH nebo označení "DD")

Ver 4.21 F - (10.2.2001)
- Úprava formuláře faktury 7 (zarovnání DIČ) a INVOICE.
- Úprava hlaviček programu o nový název RYCHLÍK
- doplněn odkaz na www

Ver 4.21 E - (31.1.2001)
- Drobná oprava pro instalaci service packu při instalaci včetně katalogu úlohy, kdy data jsou uložena na serveru (nastavení cesty souboru uzivatel.000)

Ver 4.21 D - (29.1.2001)
- Oprava formuláře 5 a 8 (pravý okraj) při tisku jen jedné kopie
- Oprava výběru firmy předchozího roku dle doporučení ve verzi, kdy data jsou uložena na serveru.

Ver 4.21 C - (25.1.2001)
- V databázi firem doplněna 2 pole pro zadání textu "spisové značky" (Povinný text dle §13a OZ).
Pro tento text upraveny formuláře faktury 5 až 8.
- V lokálních parametrech (tj. pro konkrétní PC bez vlivu na firmu), tj. volba hlavního modulu "Údržba/P Parametry/1 Lokální parametry", doplněno určení, zda Vaše tiskárna umí 17.1 CPI
(Laserové tiskárny zpravidla umí "jen" 16.67 CPI)
Tento parametr má vliv na tisk faktury dle formuláře 5 a 8.
- Zcela přepracována hlavička formuláře faktury 5.

Ver 4.21 B - (7.1.2001) - V aplikaci "Podvojné účetnictví" v evidenci DIM ("Jiné / 3 Drobný HM") rozčleněna nabídka "1 Záznamy o DIM" na 2 volby:
  "1 Běžný rozpis" - původní rozpis
  "2 Rozpis s umístěním" - původní rozpis rozšířený o pole umístění
- V evidenci Investičního majetku rozšířena nabídka sestavy o volbu "6 Účetní a daňový stav dle odp. skup."
- Opraveno odstránkování "hosp.výsledku" na tabulkové předvaze

Ver 4.21 A - (29.12.2000)
- První verze pro rok 2001 - možnost zadat kódy označení DPH doplněna do nabídek v aplikaci "Fakturace a banka" v nabídce "Banka a účto / K Kódy označení DPH" a v aplikaci pokladna v nabídce "Pokladna / K Kódy označení DPH"
- Opraven výběr stran pro tisk od strany po stranu v textovém editoru

Ver 4.20 S,T - (29.12.2000)
- V aplikaci podvojné účetnictví:
   - Doplněna nabídka "Pořízení dat / K Kódy označení DPH", která slouží k definici kódů označení DPH pro potřeby záznamní povinosti a výkazu DPH pro přiznání k dani. Význam jednotlivých polí formuláře je následující:
     
KÓD  - vaše jedinečné označení uvedené skupiny DPH
IO   - I - jen pro vstupní DPH, O - jen pro výstupní DPH,
mezera - může být vstupní i výstupní DPH
%DPH  - pokud zde zadáte %DPH, budete upozorněni, pokud pro daný kód
zadáte jiné procento DPH.
Popis - Váš textový popis dané skupiny DPH (např. "Vstupní DPH 5%")

Pokud do uvedené tabulky zadáte alespoň jeden kód DPH, bude prováděna kontrola pole kód DPH v Interních daňových dokladech, Fakturách i Pokladně. V případě, že nezadáte žádné kódy, nebude kontrola prováděna.

Ver 4.20 Q,R - (28.12.2000)
- V aplikaci pokladna:
- Rozšířena nabídka "Pokladna / 8 Opis dat pokladny" o volbu '3 Všech pokladen za kód zúčtování'.
- V knihování pokladen zaměněna horká klávesa "F10 - součet za doklad" za kombinaci kláves Alt+F10. Klávesa F10 je nyní pro vyvolání nabídky (menu).
- V knihování pokladen je nová kombinace horkých kláves Ctrl+F3, který vyvolá tisk pokladního dokladu.
- Do cestovních náhrad doplněna procedura pro indexování všech dokladů.
- V základním menu (Stavebnicový systém ekonomických agend) v nabídce "Údržba / parametry" doplněna volba 3, která umožňuje změnu verze programu pro zpracování jedné firmy / pro zpracování více firem (aktuální nastavení je indikováno vpravo v licenčním řádku).

Ver 4.20 P - (27.12.2000)
- příprava verze pro rok 2001
  - import nápovědy
  - odstranění omezení volně šiřitelné verze

Ver 4.20 O - (16.12.2000)
Doplněna možnost definice uživatelských procedur a to konkrétně v nabídkách:
Podvojné účetnictví: 'Jiné  / 4 Jiné  / T TCL'
Fakturace a banka:  'Údržba / S Služby / T TCL'
Pokladna       'Údržba / S Služby / T TCL'
- v cestovních náhradách v rozpise "Shift-F5" doplněno menu (na funkční klávesu F10):
'1 Přičti KM'
'2 Spočti'
'3 Stravné'
'4 Zruš překryvy a přeryvy'
Funkce pro zrušení přeryvů a překryvů je bez zárkuky a používejte ji s nanejvyšší možnou opatrností po důkladném ověření její funkce.
- nabídka tisků (shift-F3 v kartě vyúčtování jízd) doplněna o volbu '5 Knihy jízd celkem+spotřeba'

Ver 4.20 N - (12.12.2000)
'1 Pořízení a opr.účtového rozvrhu' nově obsahuje 2 volby:
   '1 Úpravy kont' - původní formulář pro pořízení a opravy hlaviček kont
   '2 "Opravy názvů' - nová nabídka pro změny názvů kont, která se dále dělí na:
     '1 Definice názvů kont' - definice názvů a kont, které mají být změněny
     '2 Nahrazení existujících názvů' - jen nahrazení názvů u již existujících kont
     '3 Nahrazení názvů a doplnění kont' - jako "2", navíc doplní konto, které v účtové osnově nebylo nalezeno
     'P Prohlížení účtové osnovy' - prohlížení výsledků úprav
Obdobně je upravena i nabídka v uzavřeném období.
Tato funkce je jako pomoc pro změny názvů kont vyplývající z novely zákona o účetnictví především pro firmy, které zpracovávají více účetnictví. "Definice názvů kont" je společná pro všechny firmy a všechny roky. Funkci "nahrazení" je zapotřebí provést v každé firmě, resp. roku zvlášť.

V rozpise přijatých faktur (po Shift+F2) doplněny 2 horké klávesy:
  Alt+F5 - Daňová kalkulačka (pro výpočet DPH ze základu a uložení do řádku)
  F10 - menu s následujícími volbami:
'1 "Kalkulačka DPH"      Alt+F5'
'2 Účetní předpis      Shift+F5'
'3 Účetní deník       Ctrl+F2'
'4 Sortiment - nabídka      F3'
'5 Sortiment - úprava    Ctrl+F3'

Ver 4.20 M - (5.9.2000)
- Sestavy IM doplněny o volbu "5 Opis s plným názvem IM"

Ver 4.20 J,K - (26.12.99)
- úpravy pro verzi "start"
- oprava inicializace typu "zaokrouhlení" částky bez DPH ve faktuře v případě, že je požadavek na zaokrouhlení nahoru
- datum splatnosti ve faktuře posunuto o 1 znak tak, aby bylo zarovnáno s ostatními daty

Ver 4.20 I - (20.11.99)
- oprava chyby vzniklé přidáním možnosti obnovit HM z disket (ver.4.20D)

Ver 4.20 H - (20.11.99)
- upraven tisk výběru DHIM
- doplněna podmínka pro tisk výběru DHIM od datum vyřazení. Způsob využití je následující

Co bude tisknout                Datum     Datum
vyřazení od vyřazení do
vše . . . .
ve stavu nebo vyřazené po datu např. 01.01.99 . .
vyřazené do data např. . . 31.12.99
vyřazené za období např. 01.01.99 31.12.99

Ver 4.20 G - (20.11.99)
- některé drobné úpravy v aplikaci dodacích listů
- v odeslaných fakturách shift+F5 se pokusí nabídnout adresu z faktury (je-li zadána)

Ver 4.20 F - (16.11.99)
- úpravy v aplikaci dodacích listů
- úprava tisku dodacího listu, přenos DIČ
- sumář položek dodacích listů dle typu sortimentu
- typ faktury 8 - vždy "DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA"

Ver 4.20 D,E - (16.11.99)
- doplněno obnovení HM (v nabídce Investiční majetek)
- doplněna možnost tisku výběru drobného majetku za umístění a dle částky

Ver 4.20 C - (15.11.99)
- doplněn typ faktury 8 (s jednoduššími okraji)
- úpravy v aplikaci dodacích listů

Ver 4.20 B - (17.10.99)
- v aplikaci podvojné účetnictví byla nabídka "Tisky / B Účtový rozvrh" rozdělena na další dvě podnabídky:
"Tisky / B Účtový rozvrh / Živé účty "
   - vytiskne jen účty, na kterých byl v roce pohyb
"Tisky / B Účtový rozvrh / Všechny účty"
   - vytiskne všechny definované účty
- Tisk u tisku Tabulkové předvahy od období byl změněn algoritmus tak, aby byly tištěny údaje o všech účtech, na kterých byl v roce pohyb, i když v tištěném období, nebo v součtu je právě nulový obrat i zůstatek. Tisky dle původního algoritmu byly přemístěny do nabídky "Tisky/3 Tabulková předvaha/2 Od období/4 Živé účty - původní tisk"

Ver 4.20 A - (31.8.99)
- přechod na verzi PC FANDU 4.2
- změna odpisových skupin HM - číslo odpisové skupiny na 2 znaky (první znak odpisová skupina, pořadí odpisové sazby).
- zavedena možnost zadání data zpracování - toto datum je pak používáno místo systémového data v PC. Nastavení tohoto data však platí pouze do ukončení programu, při příštím startu je (je-li to pro zpracování zapotřebí) nutno zadat znovu. V případě, že systémové datum v PC je nižší než 1.9.1999, je zadání data zpracování požadováno automaticky. (V hlavním modulu v nabídce "Úlohy", v podvojném účetnictví v nabídce "Pořízení dat", ve fakturaci v nabídkách "Přijaté Fa", "Odběratelské Fa", "Banka a účto" a v pokladně v nabídce "Pokladna" je doplněna volba: "Z Zadání data zpracování")

Ver 4.01 Q - ( 9.6.99)
- tisk obratovky jen nákladové a výnosové účty
- export obratovky

Ver 4.01 P - ( 1.6.99)
- první práce na exportu účetního deníku do formátu .dbf


Ver 4.01 O - (10.5.99)
- upraven tisk zakázek - Je-li v nabídkách
'1 Položkový výpis zakázkových kont N/V'
'2 Obraty zakázkových kont N/V'
zadán tisk za zakázku "00" program se dotáže, zda je požadován tisk jen za režie. V případě, že odpovíte Ano, je vytištěna zakázka "00", jinak jsou vytištěny všechny zakázky (mimo režie).
Sestava "Obraty zakázkových kont" byla doplněna o rozdíl(Hosp.výsledek).

Ver 4.01 N - (13.3.99)
- v některých tiskových formulářích vystavených faktur je rozšířen rok na 4 místa.

Ver 4.01 M - (8.3.99)
- volba "5 Dle splatnosti" v deníku přijatých i odeslaných faktur rozčleněna na:
1 Neuhrazených
2 Všech
- doplněno zálohování interních daňových dokladů, které se nyní zálohují (a obnovují) společně s daty banky.

Ver 4.01 J,K,L - (2.2.99)
- v aplikaci podvojné účetnictví doplněna volba "Pořízení dat/zadání a oprava 'párovacího čísla'" a v položkovém výpise jednoho konta doplněna nabídka '9 S párovacími čísly', která se člení na volby
1 Všech - položkový výpis konta dle pár.čísel
2 Nespárovaných - jako 1, jen nespárovaná pár.čísla
3 Za doklad všech - pol.výpis konta jen za řadu dokladů
4 Za doklad bez pár.čísla - jako 3, jen doklady bez zadaného pár.č.
uvedenou úpravu je možno použít pro dopárování záloh, peněz na cestě ap.

Ver 4.01 I - (27.1.99)
- úprava přechodu do nového roku při nastavení parametru "jen fakturace"
- opraveno rušení uhrazených přijatých faktur "dle data úhrady"
- opravena volba tisku opisu dat 'Od období za abs. částku a doklad' v "PU"
- opis dokladu doplněn o typ s textem "Ověřil a schválil:"Ver 4.01 H - (27.12.98)
- účetní saldokonto - "k datu" (pokud možno s adresami) - doplněna o pomocnou volbu (bez záruky) - "Položkově přeplacené faktury"

Ver 4.01 G - (6.12.98)
- při přihrání faktur z MTZ se nepřihrávají úhrady
- upřesnění stránkování některých faktur

Ver 4.01 F - (25.11.98)
- v údržbě v hlavní aplikaci doplněna v parametrech nabídka
'2 Celé účetnictví/fakturace', která má 3 volby
'1 Program je kompletní podvojné účetnictví'
'2 Program slouží jen jako fakturace'
'3 Program slouží jako fakturace a ev.faktur došlých'
Změnu určení programu je možno libovolně měnit

Ver 4.01 E - (19.11.98)
- nový formulář PP 36 řádek - zúžen a doplněno číslo faktury, u jednotlivého i 6 znaků názvu firmy

Ver 4.01 D - (1.11.98)
- úprava importu faktur z MTZ - volba i mechanik

Ver 4.01 A..C - (9-13.10.98)
- drobné úpravy jádra, odstranění některých omezení

Ver 4.00 Z - (5.10.98)
- úpravy pro zákazníka s verzí PC FANDu 3.2 (naposled)

Ver 4.00 W,X,Y - (3.10.98)
- úpravy (doplnění) nápovědy

Ver 4.00 T,U,V - (30.9.98)
- drobné úpravy jádra programu bez vlivu na uživatele
- aplikace adresář vždy multi

Ver 4.00 S - (26.9.98)
- formulář faktury "invoice" - nabízí se je-li zadána zahraniční měna
- nová licenční čísla
- v nabídce formuláře vystavené faktury doplněna volba na výběr hlavičky a koncovky faktury

Ver 4.00 S - ( 2.9.98)
- zobrazení úhrad z formuláře přijatých a odeslaných faktur (menu,Ctrl+F3)
- Graf jednoho účtu (grafy v aplikaci podvojné účetnictví)
- první verze opisu úhrad faktur za účet (podvojné účetnictví - položkový výpis jednoho konta)

Ver 4.00 R - ( 1.9.98)
- oprava zobrazení grafu v aplikaci podvojné účetnictví

Ver 4.00 Q - ( 1.9.98)
- oprava účetního saldokonta (volba 6)

Ver 4.00 P - (20.8.98)
- úpravy pro shareware verzi programu

Ver 4.00 O - (20.8.98)
- v účetním saldokontu za párovací číslo 0 je součet jen tehdy, je-li více úhrad na jedno párovací číslo předchozích let
- úprava v tisku opisu nezúčtovaných položek banky

Ver 4.00 N - (18.8.98)
- oprava funkce pro přípravu dat pro tvorbu grafů
- při zadání parametru "místo vystavení PP" (fakturace a banka / údržba / parametry) je nabídnuto zarovnání pole doprava.
- v deníku přijatých faktur doplněna nová volba "Parametr", kterou určíte, zda se na sestavách deníku tiskne "přijatých" nebo "dodavatelských"

Ver 4.00 M - (16.8.98)
- pro některé typy faktur doplněna reakce na parametr počet kopií faktury
(Odeslané Fa/Formulář Fa a další volby/Počet výtisků faktur)

Ver 4.00 L - (15.8.98)
- opraven formulář doplnění druhu položky přijatých faktur.
- doplněn text MJ do formuláře rozpisu odeslaných faktur.

Ver 4.00 K - (15.8.98)
- doplněny "grafy" nákladů, výnosů a zisku dle měsíců (TISKY PU) (upozornění: ne na všech monitorech a tiskárnách pracuje správně)
- Položkový výpis za doklad - sumy za doklady - doplněn o sestavy jen strana Md, jen strana Dal.
- Doplněno hledání (Podvojné účetnictví - opis vstupních dat) za absolutní částku a za absolutní částku za doklad (v rozmezí od-do).
- V položkovém výpise jednoho účtu doplněno "Saldo 2" - pracuje obdobně jako saldo1, ale nesčítá částky z faktury do jedné částky (pro zálohy může být vhodnější než saldo 1);

Ver 4.00 J - (14.8.98)
- "účetní saldo ke konci měsíce" - nabídka 1 Pokud možno s adresami' doplněna o volby
1.3 Do splatnosti
1.4 Po splatnosti
1.5 Po splatnosti abecedně
uvedené sestavy mají stejný tvar jako "2 Fakturační saldokonto".
- ve většině hlaviček zkrácena délka názvu firmy tak, aby nebyl narušován rámeček.

Ver 4.00 I - (13.8.98)
- "účetní saldo ke konci měsíce" je rozčleněno na nabídky
1 Pokud možno s adresami' - je-li to možno, je v textu tištěna adresa.
1.1 Účetního saldokonta - původní tvar sestavy
1.2 Fakturačního saldokonta - tvar sestavy bližší soupisu pohl.a závazků
2 S pomocnými informacemi' - u položek upravených dle dokladů násl.
období je informace, ze které agendy a kterého dokladu úprava vzešla
3 Vč.nejasných pol.násl.obd' - stav sestavy k 12.8.
- doplněn typ faktury "7" - užší faktura a delší č. účtu.

Ver 4.00 H - (22.7.98)
- úprava "účetního salda ke konci měsíce"
- účetní saldo je zpracováno automaticky od měsíce "00" - není již volba
- účetní saldo - porovnání s fakturací automaticky provádí zpracování saldokonta
- úprava exportu převodních příkazů do formátu .kpc pro program KB_DATA
- nelze posílat přímo do banky, ale je nutno předzpracovat uvedeným programem.

Ver 4.00 G - (21.7.98)
- doplněno účetní saldo ke konci měsíce ("k datu") - v položkovém výpise jednoho účtu. Funkce je bez záruky.
Funkce nejdříve ze salda vyloučí veškeré fa vystavené po datu, dále pak odečte nezúčtované položky banky a pokladny následujících období (ne však aktuálního) a na závěr odečte položky ze všeobecného deníku následujících období ("z účetnictví").

Ver 4.00 F - (12.7.98)
- upraven dialog pro výběr roku zpracování (kde nejsou data).
- opraven překlep ve formuláři vydaných faktur (Kčs na Kč), obdobná oprava ve starém formuláři převodního příkazu.
- doplněn soupis HM dle skupiny zúčtování

Ver 4.00 E - ( 3.7.98)
- "oprava" - editace pokladny bez zatříďování podle data pro firmy, které nesledují střediska (zakázky).
- zkušebně do příkazu k úhradě doplněna možnost nahrání vstupní diskety pro program Komerční banky - zatím neodzkoušeno
- v pokladně doplněn tisk dokladů v zahraniční měně včetně "slovy".

Ver 4.00 D - (26.6.98)
- upraven dialog pro výběr roku zpracování (pro případ, že se vybere rok, kde nejsou data, ale data jsou v předcházejícím roce - typicky na počátku roku.)
- V archivu pokladny doplněna editace bez zatřiďování dle data a dokladu, na rozdíl od knihování jen jako doplňkové jako vedlejší volba.
- V aplikaci fakturace a banka u faktur došlých i vystavených doplněna volba pro tisk skupiny faktur omezenu datem zdanitelného plnění a číslem faktury
- ve volbě deník odběratelských faktur/neuhrazené doplněna volba pro tisk podkladů pro penalizaci po pozdní úhradě za firmu.

Ver 4.00 C - (25.6.98)
- přidán typ vystavené faktury "6" - delší název firmy dodavatele - obdoba typu faktury "1".
- oprava rušení faktur dle data úhrady
- do nabídky v odběratelských fakturách (F10) doplněny položky "výběr za firmu" a "výběr formuláře faktury"
- úprava v aplikaci fakturace a banka v údržbě volby "X Doplnění fa..."/ (3,4) "Kontrola úhrada ... fa". Nově ukáže faktury, které jsou v aktuálním roce neuhrazené a v přechozím roce hrazené, a naopak nezobrazí faktury, které v předchozím roce nebyly hrazeny ani částečně a které jsou v aktuálním roce uhrazeny (a mají datum úhrady aktuálního roku).
- účetní saldokonto (Položkový výpis jednoho konta/saldo) - výpis za párovací číslo - je-li zadáno "0" třídí dle "párovacího čísla 2"
- Zákaznická úprava APRO - přihrání faktur MTZ (v údržbě) s aktualizací nezúčtovaných položek.

- víte, že když u odb. faktury zadáte měnu Kč a kurs 1, vytiskne se na faktuře měna Kč.

Ver 4.00 B - (23.6.98)
- přidán typ vystavené faktury "5" - delší název firmy.

Ver 4.00 A - (20.6.98)
- v podstatě ukončen vývoj verze pro PC FAND 3.2 a plný přechod na verzi 4.0
- změna způsobu zatřiďování v knihování pokladny dle data + funkce pro přetřídění (jen knihování, ne archiv). Předchozí zatřiďování zachováno jako vedlejší volba (navíc jde v podstatě o návrat k původnímu pořízení).

Ver 3.51 S,T
- ve volbě deník odběratelských faktur/neuhrazené doplněna volba pro tisk podkladů pro částečnou penalizaci.
- doplněno rušení faktur dle data úhrady
- ve fakturaci a bance doplněna možnost zúčtovat zvlášť došlé faktury, odeslané faktury, resp. banku.

Ver 3.51 R
- doplněna možnost importu pokladen z jiného PC

Ver 3.51 Q
- opraveno stránkování tisku "různých dokladů" z PU
- doplněna možnost tisku opisu dat jedné pokladny

Veškeré novinky doporučuji před rutinním provozem nejdříve otestovate-mail: strubl()strubl.eu   © Stanislav Strubl 2004 Na úvodní stranu
  Poslední aktualizace: 26. 3. 2004  
Trademarks and/or registered trademarks are properties of their registered owners.